Young women sunbathing - Miami Beach, Florida.

Young women sunbathing - Miami Beach, Florida.