Miami Herald newspaper employees - Miami, Florida.

Miami Herald newspaper employees - Miami, Florida.