Workers paving Miami Avenue - Miami, Florida.

Workers paving Miami Avenue - Miami, Florida.