Black women doing washing - Jefferson County, Florida.

Black women doing washing - Jefferson County, Florida.