Percy Whitehurst

Percy Whitehurst
 • First Name: Percy
 • Last Name: Whitehurst
 • Race: White
 • Rank: Private
 • Service: 3034041
 • Birth City: Straits
 • Birth State: North Carolina
 • City of Residence: Punta Gorda
 • State of Residence: Florida
 • Branch: Army
 • Box 16