Argosy Motel, Miami Beach, Florida.

Argosy Motel, Miami Beach, Florida.

Published Date

  • published 1961

Geographic Term

  • Miami Beach.