President of the Florida Senate, Gwen Margolis.

President of the Florida Senate, Gwen Margolis.