Piano player Ida Goodson - White Springs, Florida

Piano player Ida Goodson - White Springs, Florida