Billy Burbank II repairing a fishing net - Fernandina Beach, Florida

Billy Burbank II repairing a fishing net - Fernandina Beach, Florida