Dau Dau Zhao (r) and Zuefei Leng (l), Chinese acrobats - White Springs, Florida.

Dau Dau Zhao (r) and Zuefei Leng (l), Chinese acrobats - White Springs, Florida.