Ann Thomas with Ormond Loomis - White Springs, Florida .

Ann Thomas with Ormond Loomis - White Springs, Florida .