Zebra swallowtail (Eurytides marcellus) butterfly.

Zebra swallowtail (Eurytides marcellus) butterfly.