View of the Orange Bowl - Miami, Florida .

View of the Orange Bowl - Miami, Florida .