View of the half time at the Orange Bowl - Miami, Florida .

View of the half time at the Orange Bowl - Miami, Florida .