Easter parade on Flagler Street - Miami, Florida.

Easter parade on Flagler Street - Miami, Florida.