View of the Georgia Inn building - Miami, Florida.

View of the Georgia Inn building - Miami, Florida.