Bagdad Land and Lumber Company sawmill - Bagdad, Florida.

Bagdad Land and Lumber Company sawmill - Bagdad, Florida.