Women modeling fashion on Burdine's roof - Miami, Florida

Women modeling fashion on Burdine's roof - Miami, Florida