Bayfront Park, Miami, Florida.

Bayfront Park, Miami, Florida.