Men fishing next to beacon at Ft. Walton Beach.

Men fishing next to beacon at Ft. Walton Beach.