Women watching golf in Hibernia.

Women watching golf in Hibernia.