Front of the Miami News-Metropolis news building - Miami, Florida.

Front of the Miami News-Metropolis news building - Miami, Florida.