Blacksmith Thomas Rains working in his forge shop in Monticello, Florida.

Blacksmith Thomas Rains working in his forge shop in Monticello, Florida.