Fabulous motel row - Miami Beach, Florida.

Fabulous motel row - Miami Beach, Florida.