John Lawrence and Addie Denham Tatum.

John Lawrence and Addie Denham Tatum.