2 scarved women outside, 1 smoking - Miami, Florida

2 scarved women outside, 1 smoking - Miami, Florida