Bear at the Miami Metro Zoo.

Bear at the Miami Metro Zoo.