Blues piano player Ida Goodson - White Springs, Florida

Blues piano player Ida Goodson - White Springs, Florida