Arts on exhibit at the Folk Arts Exhibit - Miami, Florida.

Arts on exhibit at the Folk Arts Exhibit - Miami, Florida.