Limone Joseph demonstrates polambi - Miami, Florida.

Limone Joseph demonstrates polambi - Miami, Florida.